FontCreator Home Edition  11.0.0.2412

FontCreator Home Edition 11.0.0.2412

High-Logic – 6,3MB – Shareware – Windows
This professional font editor allows you to create and edit TrueType fonts. It has the powerful font-creation tools that typographers and graphic designers require, and an intuitive interface that even allows beginners to become productive immediately.The editor lets you easily select and modify the entire character set of any TrueType font and fonts based on OpenType font technology. Features include the ability to convert (scanned) images to outlines, thus enabling you to create fonts with your own signature, logo and handwriting. The new drawing tools greatly simplify and speed up the design process.Whether you're a typographer or graphic designer who needs a font creation powerhouse, or a hobbyist who wants to have fun creating new fonts, FontCreator has the tools you need.

Tổng quan

FontCreator Home Edition là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi High-Logic.

Phiên bản mới nhất của FontCreator Home Edition là 11.0.0.2412, phát hành vào ngày 23/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

FontCreator Home Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,3MB.

FontCreator Home Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho FontCreator Home Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
High-Logic
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản